หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.เก้าเลี้ยว      3 ส.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าไม้      3 ส.ค. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแค   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางลงลูกรังบัดแน่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ   3 ส.ค. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแค   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางถนน คสล.หมู่ที่ 6   3 ส.ค. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ส.ค. 2564 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการสำรวจภาคสนามเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ส.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังมหากร   คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่ ๓๑๕๘/๒๕๖๔ ✴เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19)ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์   3 ส.ค. 2564 1
กิจการสภา อบต.ห้วยร่วม      3 ส.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อเปิดแล้วค่ะ   3 ส.ค. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer) แบบแคร่สั้น กองคลัง/อบต.บ้านมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ส.ค. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา ในการจัดเก็บค่าน้ำประปา) กองคลัง/อบต.บ้านมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ส.ค. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) กองคลัง/อบต.บ้านมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ส.ค. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ชนิดยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 มล.ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2-31 สิงหาคม 2564 สำนักปลัด/อบต.บ้านมะเกลือ   3 ส.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังมหากร   การแจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564   3 ส.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์ 7 วิธีต้องทำ หยุดเชื้อโควิด-19 ในบ้าน   3 ส.ค. 2564 2
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/2925 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี   3 ส.ค. 2564 1
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2924 เรื่อง ขอแจ้งเข้าดำเนินโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน    3 ส.ค. 2564 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2923 เรื่อง การป้องกันและตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ   3 ส.ค. 2564 1
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2922 เรื่้อง การปรับแผนและกำหนดการฝึกอบรม   3 ส.ค. 2564 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2921 เรื่อง แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564   3 ส.ค. 2564 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2920 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น   3 ส.ค. 2564 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2919 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564   3 ส.ค. 2564 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2918 เรื่อง ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด   3 ส.ค. 2564 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2917 เรื่อง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา และโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก   3 ส.ค. 2564 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2915 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น   3 ส.ค. 2564 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2914 เรื่อง การขอออกโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ   3 ส.ค. 2564 2
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2913 เรื่อง แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม   3 ส.ค. 2564 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2912 เรื่อง จัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล สำหรับสถานศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน   3 ส.ค. 2564 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2911 เรื่อง สื่อการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   3 ส.ค. 2564 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2910 เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ...   3 ส.ค. 2564 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,112
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10