หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.yanmutsea.go.th/ho... https://www.yanmutsea.go.th/or... 1.เข้าสู่ website อบต.ย่านมัทรี
-เลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน
-คลิก ลำดับที่ 9 โครงสร้างองค์กร
แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งการเมือง และข้าราชการการประจำ

o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.yanmutsea.go.th/ho... https://www.yanmutsea.go.th/bo... https://www.yanmutsea.go.th/st... 1.เข้าสู่ website อบต.ย่านมัทรี
-เลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ บุคลากร
-คลิก ลำดับที่ 1 ผู้บริหาร แสดงข้อมูล   ผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทาง  การบริหารของหน่วยงาน
- คลิก ลำดับที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ แสดงข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ

o3. อำนาจหน้าที่ https://www.yanmutsea.go.th/pr... https://www.yanmutsea.go.th/pr... 1.เข้าสู่ website อบต.ย่านมัทรี
-เลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน
-คลิกเลือกลำดับที่ 11 เลือก อำนาจหน้าที่ แสดง พรบ.อบต. พ.ศ.2537
2.ลิงค์แสดงกฏหมาย อำนาจหน้าที่ แสดง พรบ.อบต. พ.ศ.2537
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.yanmutsea.go.th/pr... https://www.yanmutsea.go.th/pr... 1.เข้าสู่ website อบต.ย่านมัทรี
-เลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ แผน
-คลิกเลือกลำดับที่ 1 เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.แสดงหน้า แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.yanmutsea.go.th/co... 1.เข้าสู่ website อบต.ย่านมัทรี
-เลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ กดเมนูคลิก เลือก ติดต่อ ลำดับที่ 14 แสดงหน้าการติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.yanmutsea.go.th/pr... https://www.yanmutsea.go.th/pr... 1.เข้าสู่ website อบต.ย่านมัทรี
-เลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ กดเมนูคลิก เลือก ระเบียบ ลำดับที่ 4 คลิกเลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.แสดงหน้ากฏหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.yanmutsea.go.th/ne... 1.เข้าสู่ website อบต.ย่านมัทรี
-เลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ กดเมนูคลิก เลือก ข่าวสาร คลิกลำดับถัดมา เลือก กิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.yanmutsea.go.th/we... 1.เข้าสู่ website อบต.ย่านมัทรี
-เลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ บริการประชาชน
-คลิกเลือก ลำดับที่ 7 กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.facebook.com/yanmu... 1.เข้าสู่ website อบต.ย่านมัทรี
-เลือกคลิกไอคอนมุมบนขวามือ facebook ของอบต.ย่านมัทรี
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5