หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.ย่านมัทรี
''ย่านมัทรีน่าอยู่ ควบคู่การบริหารจัดการที่ดี
คนมีการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ย่านมัทรี
''ย่านมัทรีน่าอยู่ ควบคู่การบริหารจัดการที่ดี
คนมีการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเศรษฐกิจพอเพียง''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
1
2
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 


 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 18 ธ.ค. 2560
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 15 ถุง [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังชยะ ชนาด 200 ลิตร) [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 4 สายบ้านหนองหลุม [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 7 สายหลังบ้าน [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต) [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก) [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็ [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสาธงขนาด 4 เมตร จำนวน 176 ต้น [ 18 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
 
ที่ นว 0023.2 /ว17013 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/632 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13303 โครงการเศรษฐกิจฐานราก [ แนบ1 ]  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13286 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13320 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/525 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/526 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/527 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12741 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12699 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว1630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10564-10571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว25  [ 30 ก.ค. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก กศ. มท 0816.3/ว1616  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ กม. มท 0804.3/ว1601  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 ส.ค. 2564)    อ่าน 2598  ตอบ 52  
เว็บไซต์ อบต.ย่านมัทรี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 4042  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 97  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (15 ก.พ. 2564)    อ่าน 213  ตอบ 2  
ถนน หมู่ 7 ต.ย่านมัทรี (11 มิ.ย. 2563)    อ่าน 394  ตอบ 1  
ไฟถนนหน้าบ้าน (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 449  ตอบ 4  
 
 
 
 
E-Service
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
E-Service
คำร้องแจ้งให้ซ่อม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะชำรุด
E-Service
คำร้องขอน้ำ
 
 
 
อบต.ช่องแค ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางลงลูกรังบัดแน่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ช่องแค ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางถนน คสล.หมู่ที่ 6 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีแ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.วังมหากร คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่ ๓๑๕๘/๒๕๖๔ ✴เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยร่วม [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อเปิดแล้วค่ะ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Pri [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและเครื [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) กองคลัง/อบ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ชนิดยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังมหากร การแจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ 7 วิธีต้องทำ หยุดเชื้อโควิด-19 ในบ้าน [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/2925 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามขอ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2924 เรื่อง ขอแจ้งเข้าดำเนินโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 094-6038999
สายตรงปลัด
โทร 086-448 7872
 
 
 

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.ย่านมัทรี

facebook
อบต.ย่านมัทรี
อบต.ย่านมัทรี