หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านมัทรี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.ย่านมัทรี
''ย่านมัทรีน่าอยู่ ควบคู่การบริหารจัดการที่ดี
คนมีการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ย่านมัทรี
''ย่านมัทรีน่าอยู่ ควบคู่การบริหารจัดการที่ดี
คนมีการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเศรษฐกิจพอเพียง''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤฎีใหม่ (โคก หนอง นา)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลย่านมัทรี
ศาสนสถานในตำบลย่านมัทรี
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 


 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 18 ธ.ค. 2560
NEWS
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 จากบ้านนายบุ [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายมนัส สอนภ [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอยบ้านนางสุดา ศรีส [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอยต้นโพธิ์ [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอยบ้านนางสาวถวิล ท [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ(คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย) [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 สายเลียบคลอ [ 29 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 5 สายการเกษตรจากบ้านนางบุ [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 รอบสระหลวง [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องพ่นสารเค [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 1 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 35 
 
ที่ นว 0023.3/ว 1015 การดำเนินโครงการตามพระราชดำรัสหรือแนวพระราชดำริ (แก้ไข)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 14818 ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/14820 (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ.2564 -2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564- 2565) และระยะที่ 2 (พศ. 2566-2570)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 1016 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 147 ง  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/14821 ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/14839 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/14817 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 14739 ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (แก้ไข)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ 1018 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 14822 แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 14863 ขอเชิญประชุมคณพกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/14859 แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/ว14847 การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coporate Online  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
นว0023.1/ว1024 ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่จัดการประชุมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว0023.1/ว1023 ขอเชิญประชุมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.4/ว14889 เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/14753 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด  [ 29 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/ว14754 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565  [ 29 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 14741 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว  [ 29 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/1014 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล  [ 29 มิ.ย. 2565 ]  
 
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2027  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2036  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2034  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2035  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ..... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2032  [ 4 ก.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) กศ. มท 0816.3/ว1977 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4560  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ กศ. มท 0816.2/ว1985  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.ย่านมัทรี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 มิ.ย. 2565)    อ่าน 4668  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องติดตั้งป้าย (28 เม.ย. 2565)    อ่าน 46  ตอบ 1  
ขอสอบถามตำแหน่งว่าง (31 มี.ค. 2565)    อ่าน 80  ตอบ 1  
ขอสอบถามตำแหน่งว่าง (28 ก.พ. 2565)    อ่าน 111  ตอบ 1  
สอบถามการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (28 ก.พ. 2565)    อ่าน 94  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 392  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
E-Service
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
E-Service
คำร้องแจ้งให้ซ่อม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะชำรุด
E-Service
คำร้องขอน้ำ
ชำระภาษีออนไลน์
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
 
 
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง
 
 
Knowledge
Management
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.ย่านมัทรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ห้วยใหญ่ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 คร้งที่ 2-2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 135 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คระยะและถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส [ 29 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.นครสวรรค์ตก [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.โกรกพระ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ทีมงานป้องกันฯองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อได้เข้าร่วมซ่อมแผนป้องกันฝ่ายพลเ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วังมหากร การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองพิกุล ประชาสัมพันธ์ QR code เพื่อรับแจ้งปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สระทะเล การประชุมคณะกรรมกาสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเพ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.ยางขาว มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.พยุหะ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง เชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองคืกา [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ สมัยวิสามัญ สมัยท [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงและดูแล [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 089-563-0210
สายตรงปลัด
โทร 086-448 7872
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา โมเดล)

สำนักสงฆ์ศรีคิรินทร (วัดโบสถ์ สมัยรัชกาลที่4)
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.ย่านมัทรี

facebook
อบต.ย่านมัทรี
อบต.ย่านมัทรี