หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ นว 0023.5/12462 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12464 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2564  [ 24 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12465 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564  [ 24 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12581 การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548  [ 24 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12552 ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี ฯ  [ 24 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12551 ขอความร่วมมือประเมินตนเองด้วย Platform Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัย  [ 24 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12557 การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพือรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ค. 2564 ]  
นว 0023.4/ว12316 การสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้พ้นจากต่ำแหน่งไปแล้วเกินสองปี  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
นว 0023.4/ว12279 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
นว 0023.3/12374 สำรวจข้อมูลจำนวนเงินที่เรียกคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
นว 0023.4/ว12396 กำหนดการติดตามเร่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
นว 0023.5/ว12347 การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
นว 0023.3/ว12424 การมอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการตาบอด  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.4/ว12316 การสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้พ้นจากต่ำแหน่งไปแล้วเกินสองปี  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.4/ว12279 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12374 สำรวจข้อมูลจำนวนเงินที่เรียกคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.4/ว12396 กำหนดการติดตามเร่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12347 การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12424 การมอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการตาบอด  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12196 การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรในท้องที่ที่ขาดแคลน  [ 20 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12233 ข้อมุลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 20 พ.ค. 2564 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 606
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10