หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
นว 0023.3/ว 7112 การสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯ  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.5/ว 7234 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติอต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 7183 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 7110 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 7180 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 7181 ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.2/ว 7281 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 7070 เลื่อนการจัดกิจกรรม การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  [ 27 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.1/ว 228 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  [ 27 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 7085 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  [ 27 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.2/ว 7126 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 27 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.5/ 227 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจักการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.5/ 226 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.5/ว 225 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื่อโควิด 19  [ 26 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.5/7050 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 26 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 6983 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ฯ  [ 26 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 7045 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 26 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 7052 มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก  [ 26 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ 6876 ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 มี.ค. 2563 ]   
 
นว 0023.3/ว 6873 ขอมอบหนังสือ 3Rs บันทึกความสำเร็จในการคัดแยกขยะ และหนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561  [ 25 มี.ค. 2563 ]   
 
นว 0023.5/ว 6881 การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 25 มี.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 485
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10