หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านมัทรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
  บทบาทหน้าที่
  duty
     
 
สำนักปลัด
 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป

ควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่น ๆ

ควบคุมดูแล และรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง

งานการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

งานเกี่ยวกับการประเมินผลประจำปี

งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

งานทะเบียนประวัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ

งานจดทะเบียนพาณิชย์

ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ จัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่าง ๆ และทำทะเบียนคุมพัสดุสำนักปลัด

งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรอง การประชุมสัมมนาต่าง ๆ

งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และจัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการประชุม

ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ช่วยงานเกี่ยวกับการรับ ส่งหนังสือ และจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่างๆ

งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินสำนักปลัด

จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดการเรียนการสอน 6 กิจกรรม

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของ ศพด.

จัดทำวิจัยในชั้นเรียน

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

จัดทำแผนการศึกษาสี่ปี

จัดทำการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

จัดทำประเมินตนเองรายบุคคล SAR

จัดทำบันทึกหลังสอน

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

จัดทำโครงการ

จัดทำบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย

จัดทำบันทึก ccis ข้อมูลเด็ก

บันทึกบัญชีเรียกชื่อเด็ก

จัดทำบันทึกวัดน้ำหนัก-ส่วนสูง

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

งานรักษาความสะอาด

งานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ สปสช.

งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานควบคุมตรวจสอบการประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ติดเชื้อ และผู้ติดยาเสพติด

งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่องค์การชุมชน

งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล

งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน

งานสังคมสงเคราะห์คนชรา คนพิการและผู้ทุพพลภาพ และช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

งานส่งเสริมกีฬา

งานด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

งานจัดการศึกษา/งานเบิกจ่ายเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลย่านมัทรี
1.2 งานนโยบายและแผน

งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งานจัดทำข้อบัญญัติตำบลต่าง ๆ

งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานกฎหมายและคดี

งานจัดทำร่างข้อบังคับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล

งานดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

งานดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

งานตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบลก่อนการบังคับใช้

งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

งานนิติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

งานอำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ

งานกู้ภัยต่าง ๆ

งานรักษาความสงบเรียบร้อย

งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10